Wiadomości z Urzędu Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiany prawa budowlanego

 

„Ludzie bu­dują za dużo murów,
a za mało mostów”.
Isaac Newton

Każdy kto w swoim życiu przeszedł budowę własnego domu wie co to znaczy budować się. W niedalekiej przeszłości zdobycie samych materiałów do budowy domu było trudne,
w dzisiejszych czasach narzekamy na czasochłonność
i trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Jest nadzieja na zmianę ponieważ znowelizowano ustawę – Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), i od dnia 28 czerwca, zniesiono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
W wyniku tej zmiany będzie można rozpocząć budowę domu po dokonaniu zgłoszenia.
Oznacza to, że będzie można budować domy jednorodzinne, ganki, parterowe domki letniskowe do 35 mkw., szambo do 10 m sześc. oraz baseny i oczka wodne do 50 mkw. (dziś do 30 mkw.) oraz wiaty do 50 mkw. na podstawie zgłoszenia. Obecnie wymagają pozwolenia na budowę.
Do zgłoszenia budowy będzie trzeba dołączyć dokumenty, które obecnie trzeba złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a więc:
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego,
2. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
3. ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy.
Inwestor nie będzie już musiał składać oświadczeń:
1.o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków,
2. o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
3. zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której stanie obiekt, z drogą publiczną.
W wypadku działek położonych przy drodze krajowej lub wojewódzkiej trzeba będzie przedstawić stosowne oświadczenie zarządcy drogi. Nie można jednak zapomnieć, że to, czy budynek został podłączony do mediów i ma dostęp do drogi publicznej, będzie weryfikowane na etapie oddawania go do użytku.
Ważne ! Zawsze będzie natomiast wymagany nowy element projektu - informacja o obszarze oddziaływania obiektu, która może być sporządzona wyłącznie przez projektanta. Gdy projekt jej nie zawiera, trzeba zlecić opracowanie takiej informacji. W ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia przez inwestora nadzór budowlany będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu. W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu domu lub innego obiektu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego,
a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
Uwaga! Jeśli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że jeśli wykracza on poza obszar działki, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i z rozpoczęciem budowy zaczekać do wydania tej decyzji.
Kolejną ważną zmianą może być również wprowadzenie możliwości rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej
w przypadku samowoli budowlanej. Jednak sposób legalizacji samowoli budowlanych oraz naliczanie opłat pozostaną bez zmian.
Wprowadzono też możliwość wystąpienia z wnioskiem
o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. - Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej.
Zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych. Wśród inwestycji, które nie wymagają zezwolenia na budowę znalazły się też wszystkie oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5 m3 oraz zbiorniki bezodpływowe na nieczystości o pojemności do 10 m3, zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogi wewnętrzne. W zakresie robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków wysokości do 25 m.
Zmiana prawa budowlanego nie rozwiązuje niestety wszystkich problemów związanych z budownictwem ponieważ wiele innych spraw pozostaje nadal barierą
w rozwoju nie tylko indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ale też i usługowego. Dla przykładu podać można tylko sprawę odrolnienia gruntów czy planowania przestrzennego, którego w zasadzie brak.
Potrzeba nowych terenów dla budownictwa jednorodzinnego, dlatego polityka tworzenia prawa powinna sprzyjać ułatwieniu budownictwa jednorodzinnego i sprzyjać przygotowaniu nowych terenów pod to budownictwo.

Stanisław Szot

27 lipca 2015

Hierarchia postępowania z odpadami

Kluczową kwestią w gospodarce odpadami jest właściwa hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Jej przestrzeganie daje możliwość ograniczenia negatywnego skutku na środowisko, jak również optymalnego wykorzystanie substancji zawartych w odpadach (oszczędność cennych surowców).Art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach wskazuję następującą hierarchię postępowania
z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.
Oto kilka uwag, o których warto pamiętać robiąc zakupy
w sklepie:
- wybierając się do sklepu, weźmy ze sobą torbę, w którą zapakujemy nasze zakupy – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata. Warto wyrobić w sobie taki nawyk, szczególnie, że każda torba jednorazowa
w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci,
- jeśli to możliwe, kupujmy towary w większych opakowaniach zamiast dużej liczby małych opakowań, zwiększając ilość odpadów (zamiast 6 małych butelek wody, kupmy po prostu jedną dużą),
- robiąc zakupy wybierajmy produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku,
- warto kupować produkty trwalsze, o lepszej jakości
i dłuższym czasie użytkowania, taki produkt dłużej bowiem nie będzie odpadem.
Warto także zastanowić się nad prostymi sposobami, które w jakimś stopniu ograniczą ilość produkowanych odpadów, np..: - jeśli przynosimy do domu torby foliowe, warto je wykorzystać, np. jako worki na śmieci - unikajmy jednorazowych produktów, np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków, które bardzo szybko stają się odpadem.
Takie zupełnie proste, codzienne zachowania pomogą nam przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów, a tym samym do ochrony środowiska.

Monika Siudak

26 lipca 2015

NIE ZAŚMIECAJ LASU, ZA ODPADY I TAK TRZEBA BĘDZIE ZAPŁACIĆ

Problem zaśmiecania lasów nie jest nam obcy. Wcześniej ludzie wyrzucali śmieci, by zaoszczędzić na ich wywozie. W lasach można było znaleźć niemal wszystko – śmieci
z gospodarstw domowych, plastikowe butelki, wyroby
z tworzyw sztucznych, sprzęt AGD czy materiały rozbiórkowe. Teraz podrzucanie śmieci do lasu nic nie da. Bo trzeba i tak za nie zapłacić w myśl nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłatę za odpady komunalne ponosi się nie od ilości odpadów lecz od faktycznego zamieszkiwania na danej nieruchomości. Nie ma znaczenia ilość wytwarzanych i odebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, jak również nie ma znaczenia, czy w danym miesiącu oddał odpady komunalne czy też nie (nie wystawienie odpadów do odbioru w dniu zbiórki odpadów podanym w harmonogramie nie zwalnia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc).
W związku z tym apelujemy, aby nie wywozić śmieci do lasów jak też nie spalać ich w piecach domowych bądź na działkach. Poza przedostawaniem się do powietrza substancji szkodliwych dla zdrowia, spalanie śmieci w domu powoduje również uszkadzanie instalacji i przewodów kominowych, jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. Spalanie śmieci lub wyrzucanie ich do lasu nie jest oszczędne, tylko kosztowne.
A co grozi za zaśmiecanie lasów ? Według art. 162 Kodeksu Wykroczeń jest to kara grzywny lub nagany. Mandat może wynieść 500 zł lub 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie). Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 24 Kodeksu Wykroczeń). Czy zatem opłaca się śmiecić w lasach, skoro za odpady i tak co miesiąc się płaci?

Dlaczego śmieci w lesie są tak niebezpieczne?
W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są one oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych. W obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich oraz miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci. Doprowadza to do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często wody pitnej.
Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych, nierzadko do śmierci występujących wokół nich drzewostanów.
Składowane odpady z czasem zaczynają się rozkładać (nie ma możliwości kontrolowania tego procesu na dzikich wysypiskach). Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych
i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy.
Powstające w dzikim wysypisku biogazy doprowadzić mogą do samozapłonu odpadów
i uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.
Torebki foliowe trafiające na wysypiska połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.

Jak długo rozkładają się odpady?
Zobacz, ile czasu potrzebują odpady żeby zniknąć.
SZKŁO
Kilka tysięcy lat. Wrzuć szklaną butelkę czy słoik do zielonego worka i pamiętaj: szkło to materiał wielokrotnego użytku, który może być wiele razy przetwarzany!
PAPIER
6 miesięcy - tyle czasu grzyby i bakterie potrzebują na rozłożenie kartki papieru na ziemię. Lepiej wyrzucić ją do niebieskiego worka na makulaturę – szybko zostanie wykorzystana i powstanie z niej np. nowa książka z bajkami!
PLASTIK
Ile czasu rozkładają się papierki po cukierkach? ok. 450 lat. Plastikowe butelki? Nawet dwa razy dłużej! W zależności od rodzaju plastiku, proces ten trwa od 100 do 1000 lat. Chyba nie chcesz, żeby leżał tak długo na Twoim podwórku? Wyrzuć go do żółtego worka.
METAL
Najszybciej, bo 10 lat trwa rozkład puszek po jedzeniu. Ale o wiele dłużej jest z puszkami po napojach – ok. 1000 lat! Tyle czasu rozkłada się też np. karoseria samochodu.
A Ty, ile czasu potrzebujesz żeby wrzucić je do właściwego pojemnika? Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych, który odbył się 1. 04. 2015 roku

Monika Siudak

25 lipca 2015

Jubileusze kapłańskie księży rodaków w Jeżowem

W dniu 21.06.2015 o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem odbyła się uroczystość jubileuszy kapłańskich księży-rodaków. 40-lecie święceń obchodził
ks. Antoni Łyko, natomiast 25-lecie święceń obchodzili: ks. Marek Cisek, ks. Adam Kaczor, ks. Franciszek Partyka i ks. Kazimierz Partyka. Uroczystą liturgię koncelebrowali licznie przybyli księża. Życzenia i gratulacje jubilatom złożyli miedzy innymi: Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak z Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżowe Panem Romanem Łyko, Dyrektor SP
w Jeżowem Podgórzu Pani Teresa Sitarz wraz z Panem Józefem Zającem. Na zakończenie każdy jubilat podziękował rodzinie, znajomym, parafianom za modlitwę i wsparcie w trudnej drodze pełnienia posługi kapłańskiej.

Tekst i fot.: Zbigniew Bednarz

18 lipca 2015

55- lecie kapłaństwa ks. Krzysztofa Pastuszaka

Był czwartym z kolei proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Cholewianej Górze, służył mieszkańcom w latach 1973-1981. Te osiem lat wspomina z niezwykłym sentymentem
i dlatego tutaj chciał uczcić swój jubileusz 55-lecia posługi kapłańskiej.
Ksiądz Krzysztof Pastuszak urodził się w 1936 roku
w Jędruszkowcach (woj. Podkarpackie, gmina Sanok). Po szkole średniej kontynuował swoją edukację w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Bardy w 1960 roku. Zanim otrzymał probostwo w Cholewianej Górze służył jako wikariusz w kilku parafiach. Mieszkańcy pamiętają go przede wszystkim jako dobrego gospodarza. Przyczynił się do remontu ówczesnego kościoła, plebanii
i budynku gospodarczego. Kościół wyposażono w elektryczność, nagłośnienie, ogrzewanie oraz wykonano szereg prac budowlanych wokół kościoła i plebanii. Oprócz dobrego zarządzania parafią ksiądz Pastuszak troszczył się także o rozwój duchowy mieszkańców. Widział potrzebę powołania Rady Duszpasterskiej, Zespołu Śpiewaczego i inicjowania wydarzeń związanych z różnymi uroczystościami kościelnymi.
Już jako wikariusz marzył o misjach w Brazylii, mówi że to przez zamiłowanie do piłki nożnej, a Brazylia jest najlepsza w piłce kopanej – argumentował. Po probostwie w Cholewianej Górze został wysłany na misje, ale do Afryki, a dokładniej do Andjou
w Kamerunie. Powrócił do Europy po dwóch latach. Ksiądz Pastuszak nie mógł wrócić do ojczyzny, bo ówczesne władze komunistyczne wydawały wtedy misjonarzom paszporty tylko w jedną stronę. Został więc skierowany do Belgii, najpierw do Loupoigne-Loncee-Fonteny, gdzie był proboszczem do 1989 roku. Pozostał w kraju Beneluksu do dnia dzisiejszego i aktualnie przebywa na parafii w Ohain.
Obchody jubileuszu księdza misjonarza zbiegły się
z uroczystościami odpustowymi w parafii. W uroczystej sumie pod przewodnictwem jubilata, wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, księża, księża rodacy, przedstawiciele lokalnych władz, na czele z wójtem Gminy Jeżowe, panem Markiem Stępakiem, a także kapela Jeżowianie. Ks. Pastuszak podziękował wszystkim za pamięć, za życzenia i ciepłe przyjęcie. Niejednokrotnie w wypowiedziach wspominał czasy swojej posługi w parafii, nie obyło się bez żartów i anegdot. Pomimo wieku misjonarz nadal tryska niesamowitą energią
i wigorem, wciąż jest niezwykle otwarty do ludzi i nie opuszcza go poczucie humoru.

Tekst: Justyna Delekta
Zdjęcia: Zbigniew Bednarz

 

17 lipca 2015